25-OH-kolekalciferol (vitamin D) (25-OH vit.D)

Pretraga/Analit 25-OH-kolekalciferol (vitamin D) 25-OH-vitamin D
Područje Klinička biokemija - Vitamini
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda
  • ELFA (miniVidas, BioMerieux)
  • Nalazi dobiveni različitim imunokemijskim metodama ne mogu se međusobno uspoređivati
Interferencije -
Vanjska kontrola kvalitete RIQAS
Referentni interval M; Ž: ≥ 75
* Preporučene vrijednosti prema lit.podacima
Mj. jedinica: nmol/L
Kliničko značenje -
Biološka varijabilnost -
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“