Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili njima raspolaže Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13,85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, sukladno  Zakonu. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poliklinici. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
 
  • na adresu  Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama, 10000 Zagreb, A. Mihanovića 3
  • na broj fax-a: 01 4572-109 ili 01-4577-160;
  • elektroničkom poštom na: ravnateljstvo@prfr.hr  
  • predati na urudžbeni zapisnik u Polikliniku radnim danom od 08,00 do 15,00 sati. 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Povjerenik za pristup informacijama - Ivan Maroslavac

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Godišnje izvješće za 2022. godinu.