Zaštita osobnih podataka

U sustavu zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj brigu o zaštiti
osobnih podataka dužan je voditi službenik za zaštitu osobnih podataka kojeg
imenuje voditelj osobnih podataka. Voditelj zbirke koji zapošljava više od
20 zaposlenih dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i o
tome mora izvijestiti Agenciju u roku od mjesec dana od dana imenovanja,
odnosno od donošenje odluke o imenovanju.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade
osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost
primjene propisa o zaštiti osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u
obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite
osobnih podataka, brine o izvršavanju obveza vezanih uz uspostavu i vođenje
zbirke osobnih podataka te obavještavanju Agencije o namjeravanoj uspostavi
zbirke osobnih podataka, omogućava ostvarivanje prava osoba čiji se podaci
obrađuju te surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s
provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka. Dužan je čuvati
povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svoje
dužnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne može biti osoba protiv koje se vodi
postupak zbog povrede službene dužnosti, kao niti osoba kojoj je izrečena
mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od
strane poslodavca.

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka Poliklinike za reumatske
bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop:

zastita.osobnih.podataka@prfr.hr


Opća pravila zaštite osobnih podataka
Dokumenti vezani uz zaštitu osobnih podataka