Pacijenti su dužni poštovati sljedeće upute:

  • Novac, nakit, satove i ostale vrijednosti pacijenti su dužni čuvati sami. Poliklinike ne odgovara za izgubljene dragocjene stvari.
  • U slučaju nedolaska pacijenta na terapiju duže od 3 dana, a da prethodno nisu obavijestili o razlogu izostanka, terapija se obustavlja.
  • Kretanje osoba unutar Poliklinike dozvoljeno je unutar prostorija u koje su upućeni od strane zdravstvenog osoblja i unutar radnog vremena.
  • Pacijenti su dužni poštivati dogovorene termine terapije.
  • Pacijent je dužan prije terapije priskrbiti propisanu uputnicu za terapiju i predočiti je.
  • Zabranjeno je narušavanje reda i mira, pušenje i konzumiranje alkohola te oštećivanje namještaja i inventara u Poliklinici.
  • Pacijent koji smatra da mu je povrijeđeno pravo utvrđeno Zakonom, ima pravo usmeno ili pisanim putem podnositi pritužbu pročelniku odjela, glavno fizioterapeutu ili izravno ravnatelju Poliklinike glede oblika liječenja, dijagnosticiranja ili povrede njegovih prava.